Bengt Erland Fogelberg 1786-1854
Bengt Erland Fogelberg, skulptör född i Göteborg den 8 augusti 1786, son till gjutarmästaren Erland Fogelberg och Margareta Lind. Bengt visade tidigt intresse för det konstnärliga och började som lärling i faderns verkstad. Efter ett år hos fadern fortsatte han till  Stockholm för utbildning hos Hovcicelören Rung och Konstakademins Principskola. Sitt första pris erhöll han 1805, en Jetong för figurteckning. Ett år senare, 1806, fick han sitt gesällbrev. 1809 erhöll Fogelberg sin första medalj för arbetet "Daidalus fäster vingarna vid sin son" och 1812 blev han Agré vid Akademien. Fogelberg hade stor hjälp av Sergel under sin tid i Stockholm. Han fick också uppmuntran och stöd i den krets som brukade samlas i konstsamlaren C. von Bredas hem. Under stockholmsåren gjorde han bl.a. skisserna till "Den sårade Filoktetes", "Frej", "Odens möte med Gylfe", "Bronslejonen" vid Götes Karl XIII staty, "Rättvisan och Klokheten" vid Göteborgs Rådhus m.fl.
Bengt Erland Fogelberg
Med hjälp av det stipendium Fogelberg fick från Akademien 1819, reste han till Paris tillsammans med medaljgravören I. Salmson. Den fortsatta utbildningen i modellering fick han hos F.J. Bosio samt i viss mån även på Ecole des Beaux-Art. Under hösten 1821 fortsatte Fogelberg till Italien där han fick plats på Franska Akademien i Rom. Han var under sin tid i Rom mycket produktiv och skapade ett flertal uppmärksammade verk, bl.a. en byst av M.G. Ankarswärd, skulpturerna "Sittande Psyche", "Mercurius Argasdödaren", "Amor i snäckan", "Paris med äpplet", Gustav Vasas byst i Uppsala m.fl.
1828 får han den kungliga beställningen på statyn "Den stående Oden" vilken stod färdig för transport till Sverige 1831, en staty som rönte stor beundran. Fogelberg blev utsedd till Kunglig Hov- och Statybildhuggare 1832, samma år fick han också plats som Akademiledamot. Ett år senare 1833 titulerades han vice professor. Han skapade därefter ett flertal statyer vars skisser han skickade till Sverige. 1844 reste Fogelberg hem för att deltaga vid uppsättandet av marmorstatyerna "Tor" och "Balders".
På återresan till Italien valde Fogelberg att stanna till i Tyskland och Frankrike för att där göra tre beställningar färdiga. Han återvände till Sverige för ett kort besök 1854, innan han påbörjade sin resa till Italien. När han kom till Italienska Trieste blev han sjuk och några dagar senare, den 22 december 1854, avled han på sitt hotell. Han begravdes först i Italien men hans kvarlevor överfördes senare till Göteborg där han nu ligger begravd.
Bengt Erland Fogelbergs död uppmärksammades i Sverige genom ett brev från Italienska Trieste till Svenska Posttidningen daterat den 27 december 1854. Brevet lyder enl. följande:
"Professoren B.E. Fogelberg inträffade här den 11 sistlidne december, på resa från Sverige för att efter ett kort uppehåll härstädes begifva sig vidare till Rom, där han sedan längre tid tillbaka varit bosatt. Strax efter sin ankomst hit lät, i anseende till plågor i underlifvet, tillkalla en chirurg vilken också lyckades att förskaffa honom lindring. Hans helsotillstånd var för öfvrigt i alla afseenden lugnande och ingen, äfven den aflägsnaste symptom av någon annan sjukdom förmärktes, under det han fortsatte sitt vanliga enkla lefnadssätt och alltjämt befann sig vid gott och jämnt lynne". 
"Dagen före hans död, eller den 21 december fann läkaren honom äfven i ett fullkomligt lugnande tillstånd, och ännu sent på aftonen, några få timmar före sin död, intog Fogelberg, med god appetit, sin vanliga souper och rökte därpå en cigarr så att uppasserne på hotellet ännu kl. 11 hörde honom gå af och ann i sitt rum. Han lade sig därpå till sängs för att icke mer uppstiga - om morgonen fann man honom i den eviga sömnens famn".
"Fogelbergs lugn, ännu dagen före hans död, gaf det bästa hopp om hans hälsotillstånd. Även med betjeningen på hotellet talade han om sitt välbefinnande och sade sig skola med glädje återvända till Rom. Han dog af nervslag, vilket också bekräftades vid den med hans kropp företagna obduktion. På Lutherska Kyrkogården nedsattes liket i ett eget grafställe, lämpande sig till minnesvård uppresande åt den hädgångne konstnären".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012