Holmes & Bergnéhrs Porslinsfabrik 1836-1840

1836 grundar Major Lars August Bergnéhr (1796-1875) tillsammans med fabrikör Ralph Holmes en "porslinsfabrik" på Mäster Samuels Gränd 32 i Stockholm. Det var tänkt att fabriken, som gick under namnet "Holmes & Bergnéhr", skulle importera vitt porslin från England som sedan skulle förses med tryckt dekor i den egna fabriken. Försäljningen skulle ske direkt vid fabriken under ledning av kommissionär J.L. Strindberg, eller hos välrenommerade återförsäljare.

Bergnéhr som vid denna tid arbetade som tulltjänsteman, begärde tillstånd hos Handels- och Finansinspektionen om att få importera porslin och fajansgods tullfritt till ett värde av 1.000 Rdb årligen. Bergnéhrs begäran avslogs och den ekonomiska fördel han räknat med gentemot Rörstrand gick om intet. Det blev inte bättre när försäljare av Rörstrandsporslin började sprida falska rykten om att Holmes & Bergnéhrs Engelska porslin var av andrahandssortering, sk. utskottsporslin. Ryktena tog sådana proportioner att Bergnéhr ansåg sig tvingad att dementera dem genom annonser i dagspressen.
Alla rykten om försäljning av utskottsporslin och det faktum att han inte fick importera sitt porslin tullfritt, skapade en ohållbar situation för Holmes & Bergnéhr. Trots allt beröm de fick för sitt vackra och tryckdekorerade porslin, tog försäljningen aldrig riktig fart. Fyra år efter grundandet försätts Holmes i konkurs och verksamheten läggs ner. Under den sista månaden mars 1840, såldes allt porslin ut med 33% rabatt. Efter fabrikens upphörande ägnade sig Bergnéhr åt allehanda bedrägerier och stod åtalad vid flera tillfällen. Lars August Bergnéhr avled i Åhlsta den 23 maj 1875. Holmes vidare öden är okända.

Dementi om försäljning av s.k. utskottsporslin 1837 Annonsen publicerades 1838

Artikeln i Aftonbladet publicerades 1836 i samband med öppnandet av Bergnéhrs nyanlagda porslinsfabrik.
"Som man vet, så är införsel af tryckt och måladt oäkta porsellain absolut förbjuden. Detta förbud har beröfvat vår allmänhet tillfälle att ega en vackert tryckt eller målad bordsservice, eller ens en thekanna, på annat sätt än genom lurendrägeri. Att på denna väg varan någon gång blifvit tillgänglig, är visserligen troligt; men mängden af Svenskarna hafa måst afsäga sig bruket af en beqvämlighet, som i hela den övriga civiliserade världen varit åtkomlig. Vi hafva aldrig rätt kunnat förstå orsaken till den absurditeten, att våra pocellainsfabriker genom ett absolut förbud skyddades emot all täflan vid tillverkningen av kullört vara. Men, härmed må förhålla sig huru som helst; saken är en gång sådan; och det kan således icke vara utan intresse, som våra läsare få erfara, att denna lucka är fylld och tillgång till den den förbjudna varan beredd genom en, om ej ny, åtminstone förut i Sverige ej förr utövad fabrikation".
"Hr Major L.A. Bergnéhr har i Stockholm anlagt och redan begynt driva en fabrik för målning och tryckning av Engelskt porcellain. Vi hafa tillfälle att se prof af tillverkningen och tillstå, att vi sällan sett vackrare vara direkte från England införd. Det vita porcellainet hvaraf Hr B. lärer hafva införskrifvit ett betydande parti, och det av den utsöktaste beskaffenhet, kommer oförtäfvlad att utgå bland allmänheten, tryckt i åtskilliga färger och med i England graverade plåtar. Beställningar lära redan hafva ingått på större partier, än som på en längre tid kunna tillverkas. Och detta är icke att undra på, då möjlighet ändtligen är öppnad för att kunna få Engelskt porcellain tryckt, och NB, så tryckt, att det i England icke torde kunna presteras vackrare. Hr B:s priskurant hafva vi icke ännu varit i tillfälle att kunna se, men det är oss sagdt, att hans priser i allmänhet blifva högre än de inhemska pocellains tillverkarnes, oaktadt varan är af en ogemförligt bättre beskaffenhet och tullen å den vita varan blir mycket hög derigenom, att de särskilda pjeserna äro ovanliga stora och tunga".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012