Kruk- och Kakelugnsmakare i Jämtland
I Jämtland och då i synnerhet i Östersund med omnejd, har det liksom i övriga landet funnits en del kakelugnsmakare under 1700-, 1800- och början av 1900-talen. Troligen har de jämtländska kakelugnsmakarnas arbete mestadels bestått i att mura upp utifrån inköpta kakelugnar, men tydligen har det också förekommit tillverkning av kakel även här. I varje fall går det att få den uppfattningen eftersom det i årsskriften "Gamla Östersund" år 1961 finns uppgifter om att lera hämtades vid Semsån. 
I samma årsskrift berättas att kakelugnsmakare Nils Helldahl lät bygga en anläggning med brännugn nere vid Storsjöns strand. Liknande uppgift finns också i "Hantverk och hantverkare i Östersund". Även i samband med berättelser om Branting och Frank finns uppgifter om brännugn. Detsamma gäller Berglund i Höglunda och Sahlbom i Ede, Offerdal. I en uppteckning från 1967 berättar kakelugnsmakaren Hugo Nyström f. 1891 att det fanns gott om kakelfabriker i Östersund och även en i Offerdal.

Enligt en tabell i skriften "Östersunds historia" del 1, upprättad efter mantalslängderna fanns i Östersund under år 1800 en kakelugnsmakare men 1810 fanns det ingen. Åren 1820 och 1830 fanns det återigen en kakelugnsmakare i staden.
Från skriften "Hantverk och hantverkare i Östersund", skriven av Hans Jacobsson och utgiven av Östersunds fabriks- och hantverksförening har nedanstående uppgifter tagits. Enligt husförhörsprotokollen 1831-40 finns då redovisade 42 hantverkare med eget hushåll, och däribland 2 kakelugnsmakare. Enligt husförhörslängden 1841-48 finns det då fortfarande 2 kakelugnsmakare i staden. Dessa har tillsammans 3 gesäller och 1 lärling. Enligt Östersunds Fabriks- och Hantverksförenings Anmälningsbok 1847-1864 fanns det under denna period 3 kakelugnsmakare med tillsammans 3 gesäller och lika många lärlingar. Författarens (Hans Jacobssons) egna undersökningar för perioden 1860 - 1880 visar på 6 st. kakelugnsmakare. En sammanställning ur fyra s.k. jämtländska kalendrar som gjorts av ovan nämnde författare visar på 4 st. kakelugnsmakare åren 1885-86, 4 st. år 1891, 2 st. år 1900 och 5 st. år 1910. Enligt Telefonkalendern för Östersund 1925 fanns det då 1 kakelugnsmakare. Ända in på 1940-talet fanns det enligt uppgift i Jämtlands läns kalender fortfarande en kakelugnsmakare i staden.
Många av de här nedan uppräknade personerna som var verksamma på landsbygden titulerades många gånger för murare, men vid något tillfälle även för kakelugnsmakare. Några av senare tiders kakelugnsmakare övergick så småningom till plattläggaryrket. Även en del lärlingar och gesäller finns med i förteckningen.
Alfabetisk lista över Kruk- och Kakelugnsmakare i Jämtlands Län

Amcoff Gustav Adolf Ammer. Född den 31/10 1883 i Ammer och avled den 24/11 1949.

Amcoff, Nils Göran (Nikolaus Georg) Döviken. Halvbror till Gustav Adolf. Född den 4/5 1866 i Ammer. I samband med militärtjänstgöring i Stockholm så utbildade han sig där till kakelugnsmakare. Efter att han återvänt till hem-bygden bosatte han sig i Döviken och bildade där familj. Amcoff, som förutom kakelugnsmakeryrket också utförde plåtslageriarbeten, begav sig tidigt på morgnarna till fots iväg till de olika uppdragen uti i byarna bärandes sin verktygsväska. Enligt nutida berättelser var han en mycket skicklig yrkesman och betraktades som en ”tusenkonstnär” och ”en person som var före sin tid”.

Några dagboksanteckningar från Böle by, Ragunda: En ung flicka skriver detta år 1898. ”På hösten kom ….... Amcoff och satte upp en kakelugn åt oss. Nu kunde vi ha två rum varma”. Något osäkert med förnamnet, men troligtvis Nils Göran. A.P. Gisslén skriver detta 1908: ”Hämtat kakel och ett fotogenfat, hjälpt kakel-ugnsmakaren Nils Göran Amcoff”. Den senare dagboksnoteringen publicerad i skriften ”Dagar och År i Böle”.Nils Göran Amcoff avled den 30/4 1950.

Andersson, Håkan, född den 3/12 1827. Enl. flyttningslängd för Skogs församl. i Hälsingland flyttade han därifrån till Östersund 1853. Samma år fick han tillstånd att bedriva kakelugnsmakaryrket här i staden.Bosatt och då troligtvis även anställd hos Nils Helldahl. Anderssons vidare öden är än så länge obekanta.

Andersson (Andreasson), Per född den 13/5 1853 i Kyrkås. I Jemtlands läns kalender 1885-86 finns uppgiften om en P. Andreasson i Brynje, Kyrkås. Troligtvis är det han som enl. husförhörslängder med familj skall ha flyttat till Östersund 1892. Bosatte sig på gård n:o 212 (Repslagaregat. 13, nuv. Rådhusgatan ungefär där tidigare Socialhögskolan fanns). 
Annons i Jämtlands Allehanda 9/3 1891
Tydligen påbörjade han enligt annonsen t.h, sin verksamhet i Östersund redan år 1891. Innan anmälan till handelsregistret dröjde det dock ännu några år. Till Magistraten i Östersund inkom det så småningom en anmälan med denna lydelse: 

Undertecknad Per Andersson får härmed anmäla det jag ämnar här i staden idka kakelugnsmakeriyrket i förening med handel under firma ”P. Andersson Östersund den 26 April 1894 / Per Andersson / adr. Östersund” Bifogad till anmälan sändes detta intyg: Att kakelugnsmakaren Per Andersson i Östersund hvilken enligt förestellt frejdebetyg är född den 13 Maj 1853 icke, så widt de hos Rådstufvurätten i Östersund sådana diarier utvisa, blifvit i konkurstillstånd försatt eller under förmyndare stäld, det varder härmed till bevis meddeladt. Östersund å Rådhuset den 30 April 1894 / Af Borgmästare Embetet / Mauritz Wickström” Den 22/4 1910 beviljades han inträde i Östersunds hantverksförening. Andersson avled den 22/6 1916 och blev dagen efter begravd på Östersunds norra begravningsplats.

Berglund, Erik Johan, Höglunda Stugun. Föddes den 28/8 1824 i Störedalen Norge och flyttade tillsammans med familj först till Östersund och kom enligt husförhörslängden år 1873 till Höglunda och fastigheten Höglunda 1:58. Berglund titulerades krukmakare och han skall förutom kakelugnar också ha tillverkat thekannor, blomkrukor och övrigt krukmakargods. Erik Berglund avlider den 10/10 1892 och dottern Olga övertar så småningom föräldrarnas fastighet och inrättar där ett café, "Olgas café".
Bouppteckningen efter Berglund, som f.ö. anger dödsdatum till 8/10, upptar en del poster som kommer från hans yrke som kruk- och kakelugnsmakare. Den handskrivna handlingen är inte helt lätt att tyda, men jag återger den så gott jag kan: 1 parti bränhäner?, diverse tillverkade stenkärl (dessa värderas till 50 kr., och bör därigenom varit av tämligen stort antal), 1 Tagelsikt, Kakelsnittsar ? till flata och runda ugnar, 1 Lersvarf, en låda hvitlera, diverse färger, ett tråg, 1 Lerbordskifva, en slipsten, 1 Gammal Hyfvel, en dito såg, en fil, 1 Eldtång, en Kakelugnslucka... För några år sedan startades åter igen ett café i byggnaden, så sommartid har Olgas café återuppstått.

Något som kallades "lerstenen" där Berglund arbetade med sin lera, finns kvar på tomten och lerskärvor har även ha hittats i området. Ovanstående bilder visar lerstenen med en del skärvor i fördjupningen. Krukan har ägarna till Olgas café lyckats att införskaffa hos en granne. Skärvor med samma signering har även hittats på tomten.

Bergström, Per, föddes den 31/3 1855 på Rödön och flyttade 1874 till Östersund. En tid var han bosatt hos Frank och då anställd som lärling. Enl. 1880-årsfolkräkning var han vid det tillfället bosatt på gård n:o 44 och hade som lärling Eskil Olsson. I Kommerskollegiums årsberättelser över hantverkare återfinns Bergström under följande år. Siffror inom parantes anger antal anställda: 1879 (2), 1880 (1), 1881-1887 (3), 1888 (2), 1889 och 1890.
Efter att rörelseidkare 1888 blivit anmod att registrera sin verksamhet till handelsregistret inskickar Bergström den 25 juni 1888 till Magistraten en anmälan om att han ämnar att fortfarande idka rörelse under firma ”P. Bergström”. En konkurs drabbade dock Bergström samma år, och enligt dokument från konkursen fanns det i konkursboet bl.a. detta:
50 st. lerkrukor och burkar, 10 st. mindre lerkrus, 20 st. större lerkrukor, 8 st. större lerkrus, 20 st. mindre lerskålar m. fat, 13 lerfat, 150 blomkrukor, 14 st. kakelugnsluckor, div. kakel och kakelugnsmakarverktyg. I boet fanns också ett antal av kaffekannor, terriner, stekfat samt diverse glasföremål. 
Annons 1886
Eftersom antalet tycks vara för stort för att tillhöra ett hushåll samt att det fanns skulder till Gustafsbergs Porslinsfabrik och Fjäls glasbruk utanför Sundsvall är det inte osannolikt att Bergström hade försäljning av dessa varor. Där fanns också skulder till tyska porslinsfabriken C. Tielsch & Co. Troligen var lervarorna också sådant han köpte in och sedan ämnade försälja. Bland tillgångarna fanns fordringar hos bl.a. andra kakelugnsmakare som Olof Frank, C.H. Johansson i Östersund, Oskar Svensson i Stockholm och Gustaf Eriksson i Sala.
Bland fordringsägarna fanns också kakelfabrikörer som Olof Forssell i Gefle, Forsstén, Forssell & Co i Upsala samt Olof Jonsson & Co i Arbrå. Där fanns också en skuld till kakelugnsmakare Andersson i Östersund. Enligt Kommerskollegiums berättelser tycks dock verksamheten fortsatt ännu några år. Vid 1890-års folkräkning var han bosatt på gård n:o 91A. I "Adresskalender för Östersunds stad" 1891 är uppgiven adress Gröngatan 17. Bergström avlider den 1/3 1892.

Boström, Carl August född 6/2 1845 i Umeå. Han kom till Östersund 1866 från Nora och flyttade härifrån till Grundsunda i Västernorrlands Län 1875.

Branting, Carl Fredrik född 1758 (1756 enl. husf.längd) gick i lära hos O. Fr. Damberg i Eskilstuna 1785-1789. Flyttade till Östersund 1814 och kom då enl. husf.l. från Norge. Köpte år 1915 tomt 99 Odenslund, vilken ungefär femton år senare såldes på auktion. 1818 erhöll han burskap som kakelugnsmakare i staden. Branting förekommer i stadens arkiv tillsammans med flera andra som undertecknare av borgerskapets protokoll under åren 1820 och 1821. Dessutom kungöres om en auktion på en häst som ägdes av honom. I borgerskapets protokoll från 1825 finns antecknat att Brantings brännugn måste repareras innan den får användas. Ur samma protokoll men från år 1829 går det att läsa att Branting nu anses för gammal och bör ersättas med annan. (Förmodar att det är kakelugnsmakare som avses).

Branting avled den 9/5 1838, och från det svårlästa bouppteckningsprotokollet får man upplysningen att halva tomten n.o 85 med fastighet värderas till 150 kr. Några saker hade Branting tydligen behållit från sin tid som kruk- och kakel-ugnsmakare. Med reservation för feltydning av den gamla handlingen redovisas dessa 2 dussin stenkärl, 6 dussin diverse krukor, 7 st. drickesmuggar, 1 dus-sin skålar, 4 st. krukor, 2 st. kakelugnar ofullkomliga, diverse verkstaden till-hörande verktyger, 1 ½ ? Engelsk lera.

Brandtman, Karl Fredrik Hällesjö. Född den 27/2 1877 i Gävle varifrån han 1914 enligt husförhörslängden flyttade till Hällesjö. Troligtvis skedde flytten några år tidigare, eftersom han tillsammans med den blivande hustrun fick en dotter i början av år 1913. Brandtman avled den 24/11 1959.

Dufberg, Emil Johannes Knut. Född den 22/6 1874 i Vänge, Gotland. Familjen, där fadern f.ö. var kakelugnsmakare, flyttade 1882 till Visby. Troligtvis fick han där lära sig yrket av sin far, men 1897 gav sig Emil Dufberg iväg på en tur ut i landet. Först blev det Norrköping, sedan Lysekil och Borås. År 1900 kommer han till Stockholm, och där stannar han i två år innan det blir dags att bosätta sig i Sala. Möjligen stannade han där ovanligt länge, för enligt arkiven så kom han därifrån till Visby 1912. 

Till Östersund kom han med hustru och barn den 9/3 1914 och enl. uppgift i Jemtl.läns kalender var bostadsadressen Köpm.gat. 32. Enligt arkivhandlingar skall Dufberg varit den som satte upp kakelugnarna i Peterson-Bergers Sommarhagen, så troligtvis kom han hit tidigare än den i husf.längd angivna tidpunkt. Den 24/4 1920 återvände familjen till Visby. Redan 1922 blev det så en färd norrut igen, denna gång ända upp till Överluleå i Norrbottens län. Tydligen återvände Dufberg så småningom åter till Visby, för där avled han den 19/10 1939.

Ekholm, Jonas Peter (John Petter) född den 18/1 1843 i Selånger, Vstr. norrl. län. Flyttade till Östersund från Sundsvall 1871. Enl. husf.längd tycks han varit bosatt i Östersund även under åren 1863-65. I Kommerskollegiums årsberättelser över hantverkare finns Ekholm omnämnd under åren 1879 och 1880. Bosatt på följande gårdar: gård n:o 97 (1880), gård n:o 102. (1890), gård n:o 123 (1900). I "Adresskalender för Östersunds stad" 1913 är adressen Köpmangatan 47 och i Jemtlands läns kalender för 1917 skall han vara bosatt på Storgatan 56. Ekholm avled den den 21/11 1918.

Eklund, Johan Viktor Född den 3/8 1858 på Hemsö, Västr.norrl. län, och kom till Östersund 1879. Omnämnes som lärling hos Olof Frank i 1880-års folkräkning. Flyttar 1882 till Stockholm, men i 1890- och 1900-års folkräkning för Gävleborgs län återfinns han som kakelugnsmakare i Gävle.
Elfving, Erik Johan Född den 22/7 1866 i Enånger, Gävleb. län, där fadern Erik Anton var verksam som kakelugnsmakare. Kom till Östersund från Enånger 1887, men skall också enl. husf.längd varit bosatt på Frösön under åren 1889-90. Bosatt på gård n:o 32B enl. 1890-års folkräkning. I Jämtlands läns kalender 1893 är uppgiven adress Prästgat. 11. En skrivelse till Magistraten angående anmälan till handelsregistret hade denna lydelse:
Annons från J.E. Elfving, Jämtlands Allehanda 1892
”Till handelsregistret får jag härmed vördsamt anmäla det jag här i staden ämnar drifva kakelugnsmakareyrket i förening med handel med kakelugnar och lerkärl under firma E.J. Elfving, för hvilket ändamål jag bifogar prestbetyg och betyg derom att jag råder öfver mig och mitt gods. Östersund den 13 Juli 1891 / Erik Johan Elfving”.
Bifogat intyg från Borgmästare embetet har denna ordalydelse: ”Att kakelugnsmakaren Erik Johan Elfving hvilken är född i Enånger socken af Gefleborgs län den 22 Juli 1866 och nu bor i Östersund, icke af Rådstufvurätten i Östersund försatts i konkurs eller, sedan han uppnått myndighetsålder, stälts under för-mynderskap, utan, såvidt för mig kändt är, råder öfver sig och sitt gods, betygar Östersunds rådhus den 17 Juli 1891. På Borgmästare embetets vägnar / I. Stapelmohr”. 
Enligt en notis i Jemtlands Tidning så gifte han sig med Sofia Hammarström den 25/10 1888 i Östersund. Husf.längden anger flytt till Själevad 1893, men 1900 återfinns familjen i Gävle. Död i Sthlm 3/4 1923, begravd på Sthlms Skogskyrkogård.
Elfving, Per Adolf, född den 24/2 1859 i Enånger. (bror till ovan nämnda Erik Johan). Kommer till Östersund från Enånger 1879 och återvänder dit året efter. Troligen var han under tiden i Östersund verksam vid sin morbror Olof Franks verkstad. Enl. 1890-års folkräkn. (Västernorrl.län) var han detta år bosatt i Sundsvall.
Eriksson, Erik Gällö, var bosatt i Grimnäs fram till 1937, därefter flytt till Gällö. I slutet av 40-talet började han att arbeta för en byggmästare i Östersund för att år 1950 flytta till Östersund där han under senare tid var ganska ensam om att sätta upp kakelugnar. Eriks andra specialiteter var öppna spisar och bakugnar för tunnbröd. En av de sista av de senare var i Pilgrimstad, där det ett tag fanns ett tunnbrödsbageri. Han slutade sitt aktiva arbetsliv år 1969 efter en hjärtinfarkt. Han avled jan. 2001
Eriksson Jonas Grimnäs, kakelugnsmakare (eg. murarmästare) och far till Erik Eriksson. Jonas föddes 1867 och lärde upp tre av sina söner till murare, förutom Erik även hans äldre bror Axel (1898 - 1992) och en yngre Olof (1913 - 1988). Jonas avled 1951.

Fastborg, Johan Sigurd Emanuel (Siggert), född den 1/3 1836 i Östersund. Han flyttar till Gävle 1854, men återvänder till Östersund 1858 (enl. husförhörslängd för Gävle flyttade han därifrån till okänd ort 1857) och fick detta år burskap som kakelugnsmakare i staden. Under tiden i Gävle hade han som arbetskamrater J P Wickman och G. Frölund. Dessa två kom som gesäll resp. lärling till Fastborgs verkstad 1858. År 1859 kom också gesällen M. Scholander och lärlingen Svedberg till verkstaden. Enl. 1860-års folkräkning var Fastborg detta år bosatt på gård n:o ½ 158 och hade två lärlingar, Olof Sandberg f. 1840 i Östersund och Nils Sundell f. 1842 i Jämtlands län. Den 22/10 1859 köpte Fastborg tomt nr. 164b och 165 av sin far skräddaren N.M. Fastborg och byggde troligen upp sin verkstad med brännugn där. Fastigheten såldes senare till J.P. Wicman, som tidigare förvärvat tomt nr. 164a. 1875 flyttade Fastborg till Aspåsnäset i Aspås församling, men flyttar senare till Nygården i samma församling. Enligt 1900-års folkräkning är han då fortfarande bosatt där, men nu tituleras han odaltorpare. Fastborg avlider den 26 maj 1914 av ålderdomssvaghet.

Fogelström, Gustav Adolf, född den 31/10 1834 i Kristianstads län. Han kom till Östersund från Jönköping 1856 och den 15/9 samma år blev "Konungens Befallningshafade i Jämtlands Län". Utslag uppgå Gustaf Adolf Fogelström härledes gjorda ansökning om vinnande af mästerskap i Kakelugnsmakaryrket positivt efter att det inlämnats intyg på att han "eder god fejd och begått Herrans Heliga Nattvard" samt att han kan "skriva läsligt och räkna enkla tal". 1863 flyttade han dock vidare till Torp i Medelpad. Han avled den 30/7 i Gullgård, Främsta.
Forsberg, Carl Reinhold, född den 12/3 1849 i Stockholm. Efter några års boende i Örnsköldsviksområdet kom han till Östersund ca 1871 och då troligen till Olof Franks verkstad. Något år senare fortsatte han till Sundsvall i Medelpad, sedan Stöde och slutligen Borgsjö, där han avled den 26/4 1931. Om Forsberg går det att läsa i boken ”Kakelugnsmakaren Carl Reinhold Forsberg (1849 – 1931) En 19-barns fars förfäder och ättlingar”.

Frank, Olof Född den 24/1 1831 i Fugelsta, Marieby. Endast något år gammal flyttar han tillsammans med föräldrar och sin äldre syster Christina till Selångers församling utanför Sundsvall. Där fick Olof ytterligare några syskon och bland dem systern Gertrud. Både Christina (Kristina) och Gertrud fick så småningom söner som blev verksamma vid Olof Franks verkstad i Östersund. (Petrus Nylander resp. Erik Johan och Per Adolf Elfving).
Olof Frank var bosatt på olika platser i Sundsvalls- och Härnösandsområdet innan han gifte sig med Johanna Näslund i Säbrå kyrka 1856. Samma år flyttade paret till Sundsvall. 1862 blev Östersund den nya bostadsorten och första anhalt blir troligen hos Fastborg. Senare återfinns Olof Frank enl. husförhörslängden som gesäll hos Helldal och därefter hos Wickman. Han hamnade slutligen på gård ½ 164/165, och tog troligen över verkstaden när Wickman flyttade söderut 1868.

När det 1888 blev anmälningsplikt för näringsidkarna skickade Frank in en anmälan med denna lydelse till Magistraten i Östersund: ”Undertecknad som sedan år 1865 hos magistraten anmäldt mig att här i staden idka Kakelugns-makeriyrket, samt utöfvat och fortfarande utöfvar min rörelse under firma ”Ol. Frank” får med bifogande af stadgad afgift 4 kronor, härmed till införande i Handelsregistret anmäla min nämnda firma, hvilken varder af mig här efteråt å anmälningsskriften egenhändigt tecknad och af två vittnen bestyrkt. Östersund den 30 Januari 1888 / Olof Frank”

Enl. 1880-års folkräkn. hade han detta år (1880) en gesäll (Anders Lundström f. 1840) och två lärlingar (Per Persson f. 1841, Johan Viktor Eklund f. 1858). Enl. 1890-års folkräkning fanns då N.G. Nilsson i hushållet, antagligen anställd som kakelugnsmakare. Även lärlingen E.G. Rislund räknas in i hushållet. I Kommerskollegiums årsberättelser över hantverkare återfinns Frank under följande år. Siffror inom parantes anger antal anställda: 1879 (2), 1880 (2), 1881-1885 (3), 1886 (2), 1887, 1888 (3), 1889 (2), 1890 (2).
Frank hade sin verkstad på gård n:o ½ 164,165 (Korsning Strandgatan - Fältjägargränd - Köpmangatan. Fastigheten bestod av ett envåningshus med vindsrum och sammanbyggd med en verkstad med brännugn. Frank skall ha tillverkat lerkärl och gulglaserat kakel samt lergökar och blomkrukor. Så småningom upphörde kakeltillverkningen och i stället köptes ugnarna från annan tillverkare. (Se annons nedan). 
I bouppteckningen efter hustrun Johannas död 1889 värderas fastigheten ½ 164/165 inkl. tomt till 5500 kr. och en fastighet 98b inkl. tomt till 9100 kr. Det skall även ha funnits ett skogsskifte värderat till 800 kr. Varulagret uppskattades ha ett värde av 2571 kr. Bland fordringarna fanns det sådana hos en mängd privatpersoner. Troligen var det kakelugnsmakeriarbeten som ännu inte blivit betalda. Detsamma torde gälla även fordringarna hos lasarettet, cellfängelset, stadshuset samt fattighuset i Lungvik.

Tillgångarna i boet var tämligen stora, men så var också skulderna. De största av dessa utgjordes av inteckningar i fastigheterna samt skulder till kakelfabrik-örerna C. Boivie i Upsala (Uppsala) och O. Forsell i Gefle (Gävle). Där fanns också skulder till kakelugnsmakarna P. Pettersson och E.J. Elving. Möjligen berodde dessa skulder på ännu inte utbetalda avlöningar.

Två tändsticksställ tillverkade av Olof Frank. Bildkälla: Jämtlands läns museum
Tyvärr tycks Frank ha gått i konkurs 1892, och i konkurshandligarna går det att se att tillgångarna bl.a. bestod av 200 st. obrända blomkruksfat, 12 st. blomkrukor, 22 st. div. fat, 780 spiskakel, 70 st. div. obrända leksaker, 8 st. spiskakelformar av gips, 13 st. leksaksformar av gips, 3 st. klappformar av sten, 1 st. järngryta med skopa, 1 lit. mönja, 4 st. siktar, 3 st. plåtugnar med rör, 1 st. slipsten, 1 st. blykvarn, 4 st. stampar, kakel utan kransar till 5 ugnar, kakel utan kransar till 2 majolikaugnar, 180 st. spiskakel (vita), 150 st. spiskakel (gula), listverk till 1 praktugn, 30 st. kakelformar av gips, 14 st. simsformar av gips, 70 st. div. köksspiskransar, 2 st. kupoler till kakelugnar, särskilda kransar till 4 flata ugnar, 40 st. div. kakelugnskransar, 100 st. större och mindre blomkrukor (brända), 42 st. syltburkar (brända), 40 st. stenfat (brända), överstycke till flat kakelugn, 1 st. klappflisa och 10 st. tomlådor.

Bland tillgångarna fanns även en fordran hos kakelugnsmakare Elis Karlsson på 8,80 kr. Några av fordringsägarna var tegelslagaren J. Mattsson vid Tegelviks tegelbruk på Frösön, kakelugnsmakeriarbetare A. Westerberg samt kakelfabrikörerna Carl Boive i Uppsala, O. Forsell i Gävle, Forssell & Sörling i Gävle samt Olof Jonsson & Co i Arbrå.

En orsak till konkursen var ett olyckligt borgensåtagande tillsammans med bl.a. Eskil Olsson och möjligen var detta slutet för Frank som kakelugnsmakare. Men i Jämtlands läns kalender 1893 finns han dock fortfarande med under den yrkeskategorin. I Adresskal. för Östersunds stad 1891 är hans adress Köpmangatan 2, men när 1900-års folkr. ägde rum var han bosatt på gård n:o 162. I 1910-års husf.längdsutdrag för Östersunds församling tituleras han f.d. kakelugnsmakare och var då boende på fastighet nr. 68. Frank avled den 3/11 1914 i Östersund.

Frölund, Gustav, född den 30/5 1840 i Huddinge, Stockholms län. Kom från Gävle till Östersund 1858 och till Fastborg, vilken han tillsammans med J.P. Wickman varit arbetskamrat med någon månad tidigare i Gävle. Enl. 1860-års folkräkn. är han detta år lärling hos Helldal. 1867 flyttar han till Arbrå och där återfinns han enl. 1880-årsfolkräkning som gesäll. Tio år senare är han kakelugnsmakare i Stråtjära, Skogs församling i Hälsingland.
Gerdin, Mathias Bräcke. Född den 6/10 1864 i Grönviken, Bräcke församling. Till Bräcke tätort flyttade han 1889, och övergav tydligen kakelugnsmakareyrket för att i stället bli handlare. I alla fall anmäldes till handelsregistret den 27/2 1897 att han tillsammans med Per Konrad Persson från Brunflo ämnar idka handel med ”diverse och fotogen” under firmanamnet Gärdin & Persson (Inte att förväxla med järnhandelsföretaget Gärdin & Persson). På dagen ett år efter sin vigsel avled Mathias Gärdin den 21/8 1899.
Gustafsson, Anders Peter Raftälven. Född 5/2 1861 (möjligen i Häggenås församling) och död 3/4 1935. Begravd på Föllinge kyrkogård.
Kakelugn, troligtvis tillverkad i Östersund. Foto: Johan Nyqvist.
Hagström, Isac Långsåker, Frösön. Född 1758, död i mars 1822. I boupp-teckningen tituleras Hagström som tegelslagare, men troligen var han av upptecknat gods att döma också verksam som krukmakare. Bouppteckningen inne-höll bl.a. detta: 40 st. obrända Lerpottor, 50 st. Burkar, xx st. Krukor, 246 Djupfat, 65 st. Flatfat, 150 st. Skålar.
Hallgren, Per Matias Mälgåsen, Stavre (Bräcke). Född 1845. Tituleras även murare.
Hedlund, Lars, född 1763 och boende på tomt n:o 129/130. I Kakelugns- och krukmakarämbetets årsberättelse 1794 finns en Lars Hedlund verksam i Sundsvall. Kanske är det han som något år senare finns i Östersund. Enligt husförhörslängden kom han i alla fall till Östersund 1795. Hedlund finns omnämnd i Östersunds stadsarkiv i samband med borgerskapets protokoll 1797 och 1798. Från ett sammanträde den 26/8 1798 dit stadens samtliga invånare blivit kallade finns detta antecknat: "Påmintes en och war af borgerskapet att wakta sig för fyllaktigt owäsende hädanefter tillsades krukmakare Hedlund med flere".
Helldahl, Nils J Född 25/12 1796 i Dals socken, Ångermanland. Utb. sig till guldsmed i Härnösand, och flyttade 1829 till Östersund. Guldsmedsmästare 1838. Så småningom flyttade han till kvarter "Myran" och tomt n:o 138. Efter att han år 1851 fått tillstånd att tillverka kakel och stenkärl, lät han bygga en egen verkstad med brännugn vid Storsjöns strand. Här drev han sin verksamhet med hjälp av någon gesäll fram till början av 1860-talet, då verkstaden hyrdes ut till kakelugnsmakare Wickman. Enligt hantverksföreningens anmälningsbok så avlöste gesällerna varandra och dom stannade mestadels inte längre än ett år. För några finns också anteckningen att dom avvikit olovligen. Helldahl avled den 4/11 1873 och i bouppteckningen värderas gård n:o 132 till 2400 kr. Övriga tillgångar har ett värd av 239 kr. och skulderna inkl. begravningskostnader uppgår till 536 kr.
Hellstedt, G. Östersund. I lära 1815-17 hos C.P. Brandt i Umeå
Holmberg, Holger Emanuel Amandus (Kakelarbetare) född 21/3 1912 i Nyhem. Död 24/4 1973. Begravd på Östersunds norra begravningsplats.

Johansson, Carl Hjalmar, född den 29/1 1867 i Norrköping. Fadern, som också var kakelugnsmakare avled tidigt. Hjalmar fick redan som sjuåring börja i kakelugnsmakarlära samt som "passopp" på byggen. Som 13-åring flyttade han ensam till Söderköping där han fick lärlingsplats hos en kakelugnsmakare. Detta är en avskrift av det intyg han fick från den tiden. 
"Ynglingen Carl Hjalmar Johansson har hos undertecknadt varit sedan 12 September 1880 till nedanskrifvande dato och har under den tiden uppfört sig ordentlig och är nu ifrån mig ledig".
Söderköping den 3 Juli 1882 / Carl August Snarberg".
Efter en tid i Stockholm kom han 1883 till Östersund, och började som lärling hos Per Bergström. Avskrift av betyg från den tiden följer här: "Kakelugnsmakare Carl Hjalmar Johansson har under tiden af 4 ½ år haft anställning hos mig, och lemna nu på egen begäran sin plats, hvarföre jag får lemna honom det vitsord om honom under denna tid, fullgjordt sina arbeten med plikt och skicklighet samt under tiden fört ett stilla och ordentligt uppförande, hvarföre jag hos en hvar, honom till det besta rekommendera".
Östersund den 10 November 1889 / Per Bergström"
1890 flyttar han till Sundsvall tillsammans med hustru och det nyfödda barnet. Året efter återvänder de dock till Jämtland och denna gång Brunflo (Solberg). Under denna tid kunde sjukdomar utplåna hela familjer och så blev fallet även här. Carl Hjalmar klarade sig dock och bildade en ny familj som med tiden blev rätt stor. Bland sönerna blev Pelle och Helgot också kakelugnsmakare. Hjalmar Johansson fick många uppdrag av Statens Järnvägar. Han anskaffade han en järnvägsvagn som användes till att forsla material till de olika platserna där han satte upp kakelugnar i t.ex. banvaktstugor och järnvägsstationer. Han inledde också ett samarbete med Hugo Nyström i Östersund. Carl Hjalmar Johansson avled 1947.

Johansson, Helgot, född den 13/9 1905 i Solberg Brunflo, son till Hjalmar Johansson. Han fick så småningom anställning hos Hugo Nyström i Östersund, där han förutom kakelugnsuppsättning på senare tid mestadels arbetade med kakelplattsättning. Helgot Johansson avled 1991.
Johansson, Pelle, född den 4/6 1902 i Solberg Brunflo, son till Hjalmar Johansson. Han fick så småningom anställning hos Hugo Nyström i Östersund, där han förutom kakelugnsuppsättning på senare tid mestadels arbetade med kakelplattsättning. Pelle Johansson avled 1982.
Johansson, Petter, född 1835 i Revsund. Senare bosatt och verksam i Svedje, Brunflo.
Jonsson, Olof Axel, Bredgård:308, Strömsund. Född den 19/9 1873 i Hammerdal. Familjen flyttade 1905 till Strömsund och där bidrog också ett litet jordbruk till försörjningen. Jonsson utförde även forskjuts (d.v.s. hästtransport av varor) på en del av sträckan mellan Strömsund och Östersund. Dessutom var han kunnig i skomakaryrket. Förutom de kakelugnar, mestadels av Upsala Ekebys fabrikation, som sattes upp runt om i bygden anlitades Jonsson också av SJ för uppsättning av kakelugnar i deras fastigheter, som t.ex. banvaktsstugor. Olof Axel Jonsson avled den 21/5 1942
På bilden t.v. syns Olof Axel Jonsson tillsammans med sonen Johan vid en nyuppsatt Upsala Ekeby ugn. Troligen var det tänkt att även sonen skulle bli kakelugnsmakare, men tyvärr avled han endast sjutton år gammal 1914.

Karlsson, David Elias född den 8/9 1866 i Forssa, Hälsingland. Han återfinns även under namnet Elis Carlsson, och då bl.a. i Kommerskollegiums årsberättelse 1890, handelsregister och adresskalendrar där uppgiven adress är Prästgat. 43. Karlsson flyttade till Östersund från Uppsala den 12/11 1889 och fanns här på gård 49B vid 1890-års folkräkning. 

I sin anmälan till Magistraten angående ämnad kakelugnsmakerirörelse står det så här: Undertecknad får härmed vördsamt anmäla det jag i gården No ½ 49 vid Prestgatan här i staden ämnar idka handel med kakelugnar under firma ”Elis Carlsson”; får med bifogande af stadgad afgift 4 kronor till införande i handels-registret anmäla min nämnda firma, hvilken varder af mig härefteråt å anmäl-ningsskriften egenhändigt tecknad och af två vittnen bestyrkt. Östersund den 28 Mars 1890 / David Elias Carlsson / adress Östersund”. I Östersund träffar han också sin blivande fru och den 22/4 1893 flyttar dom till Odenslund, men återvänder till staden efter ungefär två år, den 2/5 1895. Nu blev dom bosatta på gård ½ 127 (Köpm.gat. 55) men flyttade i slutet av året vidare till Smedsåsen (Nälden) i Näskotts församling. Den 30/9 1896 återvände han tillsammans med hustru till Uppsala, och i 1900-års folkräkning återfinns dom i Adolf Fredriks församling, Stockholm.
Kling, Olof Viktor Frösön. Född den 22/3 1883 i Flen. Till Hornsberg på Frösön kom han från Örebro tillsammans med hustru 1914. I Jämtlands läns kalender 1917 är uppgiven adress Hornsberg n:o 72. I skriften ”Hantverk och hantverkare i Östersund” omnämns att i samband med Hushålln.sällskapets stora jubileumsutställning så uppmärksammades bl.a. en kakelugn av Viktor Kling, Frösön. 1925 flyttar familjen till Kumla, men 1927 skall Viktor Kling ha startat ett kakelugnsmakeri i Örebro. Denna verksamhet drevs fram till 1957, och samma år, den 28/7, avled Kling." 
Larsson /Larses, Erik, född 2/8 1865 i Leksand och kom därifrån till Östersund 1884 och då troligen till Olof Franks verkstad. Enligt en notis i Jemtlands Tidning flyttade han den 7/11 1888 från gård ½ 164 till Sundsvall och där återfinns han i 1890-års folkräkning.
Larsson, Karl Storåsen, Hällesjö (1900-tal)
Leijon, Erik Jonas Helge Håsjö. Född den 13/11 1905 i Fors. Död den 29/5 1962

Liberg, Lars Hjalmar Sveg. Född 4/4 1881 i Ljusdal, och var förutom kakelugnsmakeri också verksam med att rita kakelugnar till Ljusdals- och Falu kakelfabriker. Till Sveg flyttade han med sin familj 1918. Liberg köpte sina kakelugnar från Upsala-Ekeby och för transporten upp till Sveg skaffade han en egen järnvägsvagn. En av sönerna, Allan, blev också verksam i yrket. Men eftersom uppsättningen av kakelugnar minskat betydligt vid den tiden, så blev det mestadels arbete med plattsättning för hans del. Lars Hjalmar Liberg avled den 19/4 1950 i Sveg.

Lundberg, Axel Theodor, Gesäll. Född den 9/2 1840 i Stockholm. Kom till Östersund från Östhammar 1863. Flyttade vidare till Torp 1865.
Lundborg, Carl Johan, född den 5/8 1832 i Hannäs församling, Östergötlands län. Enl. husf.längd skall han ha flyttat till Östersund 1860 från Sundsvall. Tillbaka dit flyttade han 1867. Lundborg hade även titeln bagare.
Lundström, Anders, född 3/6 1840 i Halmstad. Kom till Östersund från Säbrå i V.norrl.län 1875. Omnämnes som gesäll hos Olof Frank i 1880-årsfolkräkn. Avled 1882.
Lässman, Gösta, född år 1900. Lässman gick i lära hos svärfadern Olof Axel Jonsson, och praktiserade yrket under ett antal år. Efter att kakelugnsuppsättningen minskade kraftigt blev plattsättning den huvudsakliga arbetsuppgiften. Gösta Lässman avled 1978.
Magnusson, Joh. Född den 8/8 1815 (ev.1816). I lära 1829–33 hos Carl Samuel Michaelsson i Stockholm. 1845 erhöll han burskap som kakelugnsmakare i Östersund. Död 24/3 1853.
Marberg, Erik Järpen. (Murarmästare) Född 13/2 1897 i Undersåkers socken. Den 21/9 1927 anmäler Marberg sin firma till handelsregistret och den 11/12 1940 inskickas en skrivelse till länsstyrelsen att firman har upphört. Marberg avled den 6/5 1978.
Nilsson, Gustaf Waldemar Född den 4/3 1860.
Nilsson, Hans Erik Östersund. Född den 5/6 1928.

Nilsson, Nils Georg, född 24/10 1862 i Ödsmål, Göteborg & Bohuslän. Han flyttar till Göteborg tillsammans med familjen i unga år och där börjar han sin utbildning till kakelugnsmakare. Sina lärlingsår gjorde han även på några andra orter, som t.ex. i Vänersborg. Till Östersund skall han ha kommit 1886 och då från Haga i Göteborg. Enligt 1900-års folkräkning antecknas han som boende hos Olof Frank med hustru på gård n:o ½ 164,165. Säkerligen var han då anställd som kakelugnsmakare hos Frank. Från 1891 skall han ha varit verksam som egen mästare och i Jämtlands läns kalender 1893 är adressen Kyrkgatan 3.
Nils Georg Nilsson
I sin anmälan till Magistraten angående verksamhet som egen företagare inlämnar Nilsson denna skrivelse: Med bifogande af prestbetyg och bevis derom att jag råder öfver mig och mitt gods får jag härmed anmäla det jag härstädes ämnar i förening med kakelugnsmakeriyrket idka handel med kakelugnar under firma ”N.G. Nilsson”, hvilken firma varder af mig här nedan egenhändigt tecknad. Östersund 4 Mars 1893 / Nils Georg Nilsson / adr. Östersund”
När 1900-års folkr. ägde rum var han bosatt på gård n:o 123 och i Jemtlands läns kalender år 1900 är adressen Köpmangatan 47. Här drev han verksamheten med fyra gesäller och två hantlangare. Vid denna tid skall Nilsson ha börjat tillverka och sätta upp en ugn av plåt som kom till användning i stora lokaler som t.ex. skolor, Artilleriregementets kasernbyggnader, länsresidenset etc.
Den 27/3 1896 utfärdades frejdbetyg för Nilsson och samma dag beviljades han inträde i Östersunds Hantverksförening.Nilsson blev senare en betydelsefull person i samhället och hade en del uppdrag i stadsfullmäktige samt var Östersunds Fabriks- och Hantverksförenings ordförande åren 1900 – 1908. Nilsson var också initiativtagare till skapandet av den Tekniska aftonskolan. Han var också föreslagen som kandidat vid val till riksdagsman, men tackade nej till detta.Efter en plågsam sjukdomstid avled N.G. Nilsson den 23/8 1909 i Östersund och är begravd på Östersunds norra begravningsplats.(Kuriosa: Nilsson var far till Robert och Nils Berghagen samt då även farfar till Lars Berghagen).
Annons Jämtlandsposten och adresskalender från år 1900, Nilsson själv vid kakelugn samt vit kakelugn av högre klass.

Nordenström, Axel Isak Elof, född den 27/9 1877 i Mörtsjön, Fors, Jämtland. Nordenström hade, liksom sina bröder Carl och Erik, lärt yrket av sin far Olle. Axel Nordenström avled den 31/10 1955 i Ragunda.

Nordenström, Carl Fredrik Sörbygden. Född den 17/2 1867 i Västeråsen, Fors, Jämtland. Död den 5/4 1955 i Sörbygden, Hällesjö.

Nordenström, Erik Jonas Emanuel. Kämpensborg. Född den 5/2 1857 i Östansjö, Håsjö. Efter att det 1888 blivit obligatoriskt med anmälan till handelsregistret för näringsidkare blev en sådan registrerad den 10/2 detta år. Sonen Carl, född 1897, blev också upplärd till kakelugnsmakare och var verksam fram till 1960-talet. Erik Nordenström avled den 21/11 1931.

Nyström, Ernst August Hugo, född 25/8 1891 i Arbrå, Gävleborgs län. Han lärde yrket hos sin far som var kakelugnsmakare i Arbrå och 1911 var han färdigutbildad kakelugnsmakare. Efter att ha varit bosatt i Lugnvik under några år flyttade han tillsammans med hustrun in till Östersund, och här startades så H. Nyströms kakelaffär. Företaget, nu ombildat till aktiebolag och med andra ägare, finns ju fortfarande kvar.

Så här formulerade sig Nyström när han anmälde sin firma till handelsregistret: Till handelsregistret får jag härmed anmäla, att jag ämnar inom Östersunds stad idka kakelugnsmakeriyrket samt handelsrörelse under firma H. Nyström. Firmans postadress är Nygatan 1 / Östersund den 9 juli 1921”.
Nyström hade ett samarbete med Hjalmar Johansson i Brunflo och två av dennes söner var anställda i företaget. Nyström avlider den 17/11 1975 i Östersund och är begravd på norra begravningsplatsen. Även Hugo Nyströms far, Carl August, var under en period 1912 verksam med kakelugnsuppsättning i staden.
Nyström, Gustaf Fridolf, född år 1900 i Arbrå. Bror till Hugo Nyström och anställd hos honom.

Nyqvist, Otto, född den 5/8 1858 i Sunne, Värmlands län. Vid 1890- och 1900-års folkräkning fanns han i Sundsvall, men den 7/4 1904 flyttar han med hustru och barn till Östersund. Här är uppgiven adress i nedanstående kalendrar först Storg. 15 därefter Köpm.gat 34 och i senare kalendrar Köpm.gat. 8. Den 25/3 1907 beviljades han inträde i Östersunds hantverksförening. Under ca. ett år, från slutet av 1910 till slutet av 1911 var familjen bosatt i Odenslund och där finns dom registrerade i 1910-års folkräkning. Tyvärr tycks Nyqvist ha gått i konkurs i slutet av 1909, men så här lyder hans anmälan till handelsregistret: ”Härmed får jag vördsamt anmäla att jag inom Östersund ämnar idka kakelugnsmakareyrket i förening med handel under firma Otto Nyqvist. Östersund den 14 april 1904 / Otto Nyqvist”. Otto Nyqvist avled den 14/4 1939 på Björkbacka ålderdomshem i Östersund.

Ollander, Nils Strömsund, född den 27/11 1913. Titulerades även plattsättare, vilket nog blev det huvudsakliga yrket efter att efter att uppsättningen av kakelugnar avtog. Ollander tillhörde under sin tid världseliten i långdistanslöpning och hade bl.a. svenskt rekord på 3000 m hinder. Nils Ollander avled 2001.

Olsson, Eskil, född den 12/6 1855 i Burs, Gotland. Han kom till Östersund 1880 från Dalhem på Gotland. Enl. 1880-års folkräkning var han detta år lärling hos Per Bergström. I Kommerskollegiums årsberättelser över hantverkare återfinns Olsson under perioden 1885-89. 1887 blev det flytt till Brunflo (Odenslund, Järnvägsgatan nuvarande Grundläggaregränd.
Tyvärr tycks det enl. handlingar inträffa en konkurs 1892 och där finns som tillgångar bl.a. kakelugnsverktyg för 25 kr och div. kakel för 10 kr. Bland tillgångarna räknas också en osäker fordran hos kakelugnsmakare P. Bergström.

Bland fordringsägarna fanns bl.a. kakelfabrikanten Forsstén, Forssell & Co i Uppsala samt kakelugnsmakare P. Andersson. En orsak till konkursen tycks ha varit ett borgensåtagande tillsammans med bl.a. Olof Frank, vilket fick olyckliga konsekvenser. Dessutom bidrog de stora kostnaderna vid inrättande av verkstad och brännugn för tillverkning av lerkärl och kakel till det ekonomiska läget. Troligtvis fick han inte möjlighet att bränna några lerkärl eller kakel i sin nybyggda ugn eftersom den tillsammans med verkstad och boningshus gick förlorad vid konkursen, men han har fortfarande yrkesbeteckningen kakelugnsmakare i Jämtlands läns kalender 1917 och enl. ovanstående annons är han fortfarande verksam 1894. Enligt 1910-års folkräkning tycks sonen Erik Kristoffer också blivit kakelugnsmakare. Olsson avled den 2/2 1927.

Olsson, Erik Kristoffer Född den 15/3 1889 i Odenslund. Son till Eskil Olsson. Den 17/12 1914 flyttade han med sin unga familj till Tomtebo nr. 11 i Lugnvik, Ås församling. I samma fastighet bodde under en tid också Hugo Nyström med fru. Erik Kristoffer Olsson avled den 29/3 1916.

Olsson (Olofsson), Pål (Paul) Bredgård:537, Strömsund. Född den 20/2 1833 i Föllinge. Tituleras ibland även murare. Flera av sönerna blev också kakelugnsmakare (med efternamnen Pålsson). Som änkeman flyttade han tillsammans med några av sönerna till Bredgård (Strömsund) 1884. Olsson avled den 15/5 1914.

Petterson, A. Raftälven, Föllinge

Petterson, Per, född den 28/1 1861 på Frösön. Var en period lärling hos Olof Frank, men flyttade 1881 till Stockholm. Återvände dock året efter till Östersund. Enl. 1890-års folkräkning var han då bosatt på gård n:o 32A. Vid 1900-års folkräkning var han bosatt i Hornsberg på Frösön och i Jämtlands läns kalender 1917 uppges adressen vara Hornsberg n:o 24. Pettersson var verksam fram till 80-års ålder. Han avled 1946. (Kuriosa: Far till konstnären Primus Mortimer Pettersson)
Pålsson, Jonas Backen, Föllinge. Född den 23/10 1860. Son till Pål Olsson. Tituleras även murare.
Pålsson, Jöns, född den 27/11 1870 i Föllinge, varifrån han 1884 flyttar till Bredgård (Strömsund) tillsammans med fadern Pål Olsson och brodern Pål. Tituleras även murare. De två bröderna flyttar 1894 till Lycksele, men Jöns återvänder 1896 till Jämtland och denna gång Alanäs, där återfinns han i 1900-års folkräkning. I Jemtlands läns kalender för 1900 och 1904-05 finns han fortfarande kvar där, men i 1910-års husf.längdsutdrag för Ströms församling är han boende i Gärde, Strömsund. Pålsson avlider den 28/1 1940.
Pålsson, Olaus (Olof), född den 10/8 1857 i Backen, Föllinge. Tituleras även murare. Son till Pål Olsson. Kommer 1889 till Bredgård (Strömsund). 1894 flyttar han med sin familj till Åsele och finns där även i 1900-års folkräkning. Senare skall dom ha emigrerat till Kanada (till USA enl. Strömsboken).
Pålsson, Pål (Paul) Bredgård, Strömsund. Född 1863 i Föllinge, varifrån han 1884 flyttar till Bredgård (Strömsund) tillsammans med fadern Pål Olsson och brodern Jöns. De två bröderna flyttar 1894 till Lycksele.
Pålsson, P. Bredgård, Strömsund
Rislund, Erik Gustaf, född 30/4 1867 i Östersund. Enligt 1890-års folkräkning var han då boende hos Olof Frank med hustru på gård n:o ½ 164,165 och titulerades lärling. Vid 1900-års folkräkning var han omnämnd som kakelugnsmakare och bosatt på gård n:o 97. Rislund avled den 13/7 1914.

Sahlbom, Carl Olof (Olaf), född 28/12 1814 i Hedemora. Sahlbom var bosatt i Hudiksvall innan han med barn och hustru flyttade till Östersund 1840. Här var han verksam fram till 1848 då familjen flyttade till Ede i Offerdals socken. Där fortsatte han sin verksamhet som kakelugnsmakare fram till sin död i Ede den 24/12 1859. Därefter skall änkan Christina Zetterdal ha fortsatt med verksamheten, troligen med hjälp av sonen Carl Fredrik som då var knappt 20 år gammal. Änkan betecknas enl. 1860- års folkräkning som fattig. I bouppteckningen efter Sahlbom är det bara 2 murslevar och en större tack-järnsmortel med stöt som kan ha något samband med kakelugnsmakeriet. Bland tillgångarna fanns också några getter och får samt ett par hönor. I övrigt var tillgångarnas värde inte särskilt stort, och skulderna överskred dessa betydligt.

Ur ett sockenstämmoprotokoll för Offerdals socken hittades detta: "1860-05-28. Flyttning av kakelugnsmakaren Sahlboms hus från Ede militaeboställe till Prästbordet, kostnad, m.m.". I skriften "En bok om Offerdal del 1 " står det att Sahlboms hade sin verkstad vid Edesån, och att där tillverkades bl.a. kakel, krukor och vanligt tegel.
Sahlbom. Carl Fredrik, född 1840 i Hudiksvall. Samma år flyttade familjen till Östersund där fadern var kakelugnsmakare fram till 1848, därefter flyttar familjen blev Ede i Offerdal. Där började Carl Fredrik så småningom sin verksamhet som kakelugnsmakare. Tyvärr fick den ett hastigt slut genom en eldsvåda 1877. Året efter flyttade Sahlbom till USA där han avled 1906. 
Sandberg, Olof, född 1840 i Östersund. Omnämns i 1860-årsfolkräkning som lärling hos Sigurd Johan Fastborg. 
Selander, Nils Peter, Västeråsen, Fors. Född den 1/5 1837 i Selånger. Flyttade till Västeråsen från Torp i Medelpad 1862, men återvände 1865 till Sundsvall i Medelpad. Enligt 1890-års folkräkning för Stockholms län finns han då i Öregrund och enligt 1900-års folkräkning för samma län uppges han vara "Kvarstående obefintlig".
Skog, Fredrik Magnus, född den 22/10 1814 på Blidö. Kakelugnsmakaregesäll hos Johan Magnusson. Flyttade 1846 till Östersund från Söderala. Något år senare återvände han till Bollnäs i Hälsingland.
Solberg, Karl född den 22/8 1860 i Forss, Älvsb. län. 1887 flyttade han från Göteborg till Höglunda, Stugun, men 1890 bosatte sig familjen i Stavre, Offer-dal. Efter några år flyttade dom vidare till Vesterberg i samma socken. Den 23/11 1905 flyttar familjen till Svedje i Åre församling, men fortsatte efter några år till Wiken i samma församling. Solberg avlider den 17/7 1933.
Ström, Klas (Johansson), född den 8/12 1849 i Dalhem, Älvsborgs län. Flyttade med familjen till Östersund från Sundsvall (tidigare Söderhamn och Stockholm) 1893.
Sundell, Nils Född 16/8 1842 i Revsund. Flyttar därifrån till Östersund 1860. Omnämns som lärling hos Sigurd Johan Fastborg i 1860-årsfolkräkning. 1863 återvänder han till Revsund, men i 1890-års folkräkning återfinns han som boende i Ströms församling.
Sundgren, Anders Hedeviken. Född den 6/4 1852 i Oviken. Kom med sina föräldrar till Hedeviken 1878.
Sundvall, L.P. 1850-tal.

Svedberg, Johan August, född den 2/6 1840 i Nyköping. Lärling hos Fastborg och sedan hos Wickman/Frank på gård n:o 164/165. Flyttar till Hässjö i Västernorrlands län 1866. I 1880- och 1890-års folkräkning för Västernorrl. län återfinns han som kakelugnsmakare i Sörberge, Timrå.
Toutin Carl Johan, född 8/12 1820 i Östersunds (ev. Brunflos) församling. Började som gränsriddare men blev senare kakelugnsmakare i Östersund på gård n:o ½ 78. 1849 erhöll han burskap som kakelugnsmakare i Östersund. Han titulerades också stenkärlsfabrikant. Flyttade med familjen 1871 till Brunflo och fick senare titeln hemmansägare och skomakare. Toutin avled i Alingsås 1904 och verkar också vara begravd där.
Uppströmer (Karlsson), Olof Nicolaus Född den 1/2 1862 i Upphärad, Älvsborgs län. Den 17/12 1914 kom han till Odenslund i dåvarande Brunflo församling från Matteus församling i Stockholm tillsammans med blivande hustru och barn. Den 29/6 1915 flyttade familjen in till Östersund, men ungefär ett år senare fortsatte den nu utökade familjen till Bredgård, Strömsund. Inte heller där blev vistelsen särskild lång, utan i slutet av 1917 blev Söre i Lit den nya bostadsorten. Med ytterligare ett tillskott i barnaskaran återvände familjen drygt ett år senare till Bredgård i Strömsunds tätort. Nu blev det en något längre vistelse på orten, men 1929 återvände familjen till sydligare trakter. Rasbo i Uppsala län blev det ställe där dom nu bosatte sig i, och där avled Uppströmer den 9/4 1942. Sonen Gösta Severin, född 1915 i Östersund, blev också kakelugnsmakare, och en sonson till denne är nu på 2010-talet även han verksam i yrket.
Wadström, Anders Inlämnade år 1888 in en anmälan om att bli borgare i Östersund.

Wickman, Johan Petter, född den 11/2 1832 i Tensta, Uppsala län. Han flyttade 1858 till Östersund (Fastborgs verkstad 1858-60) från Kungsholms församling i Stockholm. Fastborg, Wickman och Frölund hade några månader tidigare varit arbetskamrater i Gävle, så vistelsen i Stockholm blev inte så långvarig. I Wickmans gesällbok som nu finns vid Upplands museum, uppges att Wickman blivit antagen som gesäll i februari 1857 av Gefle Hantvärks och fabriksförening. I samma gesällbok finns även det betyg som J.S.E. Fastborg utfärdade till Wickman när denne slutade vid verkstaden.
Här följer en avskrift av detta betyg, men tyvärr kanske det inte blir helt rätt återgivet eftersom texten inte är så lätt att tyda: "Kakelugnsmakare Gesällen Johan Petter Wickman, som hos undertecknad sedan Augusti månad 1858 conditioneradt och nu på egen begäran är från mig ledig, lemnas det väl följande vitsord om ett oklanderligt uppförande, såsom en rättskaffens gesäll egnar och anstår, hvarföre han det bästa recommenderas. Innevarande års utlagor för honom ansvaras af undertecknad. Östersund den 19 Mars 1860. J.S.E. Fastborg Kakelugnsmakare"
Johan Petter Wickman med makan Katarina

Enl. 1860-års folkräkn. är han detta år gesäll hos Helldal och hyrde sedan dennes verkstad några år i början av 1860-talet. Den 10 mars 1862 erhåller han av magistraten i Östersund mästarbrev som ger honom "burgskap och borgarerätt såsom kakelugnsmakaremästare i staden, dervid han eger tillgodonjuta de fri- och rättigheter, som borgare i denna stad tillkomma". Även detta borgarbrev finns numera hos Upplands museum.

Den 12/6 1862 köpte Wickman tomt 164a, och den 17/4 1863 utökade han fastigheten genom att köpa 164b och 165. De senare tomterna inköptes av kol-legan och förre arbetgivaren J.S. Fastborg. På fastighet 164/165 driver han så sin kakelugnsmakerirörelse fram till 1886 då han tillsammans med familjen återvänder till Uppsala län.
Något år senare flyttar Wickman till gård n:o ½ 164,165 och där driver han sin kakelugnsmakerirörelse fram till 1886 då han tillsammans med familjen återvänder till Uppsala län.
Resan från Östersund till Tierp finns kortfattat redogjord i skriften "Tierpsbygden" på detta sätt. "Landsvägsfora till Sundsvall samt med båt till Gävle och sedan med forskjuts landsvägen till Tierp". J. P. Wickman avlider 1893. Sonen Carl Johan som föddes i Östersund 1865 blev senare också kakelugnsmakare och drev en tämligen stor verksamhet i Tierp. 
Mer info om Wickmans Kakelfabrik i Tierp hittar du här.

Widinghoff, Carl Erik, född den 11/9 1818 i Trosa Stf. (Andra uppgifter säger att han var född i Njurunda). Flyttade 1848 från Sundsvall till Östersund och var här gesäll hos Toutin. Vistelsen i Östersund blev kortvarig, 1850 finns han i Härnösand. Året därpå är han återigen i Sundsvall där han avlider den 18/9 1880.

Exempel på annonstext: Undertecknad, som wunnit Burskap har i staden, såsom Kakelugnsmakare, får wördsamt tillkännagifwa, att hos mig finnes färdiggjorda Kakelugnar efter flera modeller, äfwensom andra arbeten som hörer till mitt yrke. Beställningar från Landsorten emottagas och expedieras skyndsamt, då de insändas under nedanskrifna adress; förswarligt arbete och billiga priser utfästes. Sundswall och Böhle i Maj 1847. C. E. Widinghoff.

Zetterberg (Hallstensson), Hallsten, Sveg. Född 1854 i Östmark, Värmland. Tituleras även smed. Flyttade 1878 till Herrö i Härjedalen.

Öhrman, Carl Petter, född den 19/1 1791 i Piteå. Hans efternamn är troligen en konstruktion av sin moders och faders efternamn (Örbom resp. Backman). I mantalslängd för Östersunds församling 1813 finns Öhrman boende hos sin mor, som nu blivit änka, och en syster. Han tituleras där kakelugnsmakaregesäll, och det finns även antecknat om honom att han äger ett ”fickuhr af silfver”. Om systern finns noteringen att hon ”nyttjar sidentyger”. Dock tycks ingen i familjen nyttja varken snus, tobak eller brännvin. Detta är annars en vanlig notering bland åtminstone den manliga befolkningen i staden. 
I husförh.längd för Östersunds församling uppges att kakelugnsmakare Öhrman flyttade till Härnösand 1813, men där går det inte att hitta honom i några handlingar. Möjligen blev det istället en flytt till Örebro, för där återfinns han som gesäll hos Lars Fagerlund samma år. Efter att ha fått sitt mästarbrev 1818 startade han sitt eget kakelugnsmakeri i Örebro. Öhrman avlider där 1858." 

Österlund, Karl Johan Gesäll. Född den 17/2 1860 i Lossa (Låssa) församling, Uppsala län. Han kom till Östersund från Stockholm 1883. Österlund flyttade 1886 till Sundsvall, men återvände året efter till Östersund. Enligt en notis i Jemtlands Tidning flyttade han den 30/10 1888 från gård n:o 213 i Östersund till Luleå , och där återfinns han som gesäll i 1890-års folkräkning. Österlund avlider i Katarina församling, Stockholm den 22/1 1938.

Källor
Informationen om de olika kakelugnsmakarna har hämtats från uppgifter ur 1860-, 1880-, 1890- och 1900-års folkräkning för bl.a. Jämtlands län, olika årgångar av Jämtlands läns kalender och Adresskalender för Östersunds stad med Odenslund och Hornsberg, Ministerialregister för Jämtlands län, Husförh.längd för Östersunds församling, Ellen Raphaels sammanställning av Kakelugns- och krukmakarämbetets årsberättelser i "Kakelugnsmakare och krukmakare i Sverige från ca. 1700 till 1846" 1914, årsskriften "Gamla Östersund" utgiven av Föreningen Gamla Östersund, Östersunds fabriks- och hantverksförenings skrift "Hantverk och hantverkare i Östersund" 1985, "Östersunds Fabriks- och Hantverksförening 1847-1947", "Då järnvägen kom till Östersund", Lerindustrin i Örebro, Födelseregister för Piteå stadsförsaml.; Husf.- och mantalslängd för Östersunds församling; Ministerialregister för Jämtlands län (flytt); Församlingsboksutdrag för Frösö församling; "Industri och hantverk i Jämtlands län" 1939, samt "Östersunds historia". Ett register över erhållet burskap och arbetstillstånd i Östersund 1810-1862 samt Östersunds hantverksförenings anmälningsbok har gått att granska på Landsarkivet.
Naturligtvis kan det mycket väl ha kommit med felaktiga fakta p.g.a. olika omständigheter. Det kan t.ex. finnas olika årtalsuppgifter i olika källmaterial och att då avgöra vilket som är rätt när det skiljer bara några år är inte så lätt. De flesta årtalsangivelserna kommer från uppgifter i husförhörslängder och vid t.ex. flyttning, då anmäldes detta nog inte så korrekt. Så reservation för felaktigheter måste tas i beaktande. Kakelugnarna som förekommer på denna sida finns alla uppsatta i Jämtland.

Dokumentation: Bengt Hansén, Östersund  Kontakt: bengt@signaturer.se

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012