Kruk- och Kakelugsmakare i Västmanland under 17- och 1800-talet.
I denna dokumentation över kruk- och kakelugnsmakare i Västmanlands län, har även några verksamheter i landskapet Västmanland belägna i Örebro län blivit redovisade. Dessa hade sin hemvist i Lindes lands- och stadsförsamling (Lindesberg) samt i Nora och Ljusnarsberg. I motsats till Södermanlands län, där en stor del av kruk- och kakeltillverkningen även bedrevs på landsbygden, så skedde detta i Västmanland huvudsakligen inne i städerna.

Benämningarna krukmakare och kakelugnsmakare berättar inte något direkt om vad som tillverkades vid hantverkarens verkstad. Under 1700-talet användes mestadels titeln krukmakare medan det under 1800-talet blev mer vanligt att kalla hantverkaren för kakelugnsmakare. Detta oberoende om det bara tillverkades krukor och annat hushållsgods i verkstaden eller enbart kakel. I det flesta fall framställdes nog båda produkterna hos de enskilda hantverkarna. Möjligtvis är det därför som de olika yrkesbenämningarna har använts om samma person vid olika tillfällen. Detsamma har även blivit gjort i denna dokumentation.
I slutet av 1800-talet tillkom så den yrkesgrupp som enbart sysslade med uppsättning av i många fall fabrikstillverkade kakelugnar. Även de benämndes som kakelugnsmakare.
Denna dokumentation, som i huvudsak tillkommit genom uppgifter i mantalslängd, kyrkoarkiv och Kommerskollegiums fabriksberättelser har till stor del begränsat sig till 1800-talet beroende på att det är under detta århundrade som arkiven varit lättillgängligast och hantverksproduktionen som störst. Dokumentation är emellertid långt ifrån en fullständig redogörelse över de kruk- och kakelugnsmakare som varit verksamma i länet.
De adresser, som till exempel hus-/tomtnummer eller gårdsnamn, vilka förekommer i texten är sådana där personerna var mantalsskrivna eller kyrkobokförda och i de flesta fall bosatta. Även om verkstäderna huvudsakligen var placerade i anslutning till bostäderna, så kan det finnas enstaka fall där de hade blivit uppbyggda på annan plats. De årtal som finns angivna i dokumentationen angående när personer har flyttat är uppgifter som hämtats från kyrkoarkiven, men troligtvis kunde det ibland dröja både ett eller flera år innan en flytt blev införd i längderna. Även födelsedatum kan i vissa fall vara osäkra. Där det varit möjligt att hitta uppgifter i födelseboken och dessa uppgifter inte stämmer mot de som finns angivna i husförhörslängderna, så har födelsebokens födelsedatum använts i dokumentationen.

Dokumentation: Bengt Hansén Östersund © 2019

Denna dokumentation finns endast som

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012